r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
   
Ürün Özeti
Ülkemizin büyük bölümünün deprem kuşağı üzerinde yer alması ve Türkiye'deki çoğu yapısal hasarın depreme bağlı olarak ortaya çıkması nedeniyle, tapuya kayıtlı tüm özel mülkler DASK zorunlu deprem sigortasına tabidir. Bu sigortanın prim tutarını, Doğal Afetler Sigorta Kurumu'nun www.dask.gov.tr adresli internet sitesinde, “poliçe primi ve bedeli hesaplama” isimli bölümde hesaplayabilirsiniz.

https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/calculatePremium
 
Teminatlar
Sigorta Kapsamı
27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası'na tabidir.
Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
- Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar
- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar
Sigorta Bedelinin Tespiti
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafınca yayımlanan ve her sene revize edilen Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatnamesi'nde, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki binaların yapı tarzlarına karşılık gelen metrekare birim maliyetleri belirtilmiştir.

Sigortaya konu taşınmazın brüt metrekaresi, metrekare birim maliyeti ile çarpılarak Zorunlu Deprem Sigortası sigorta bedeline ulaşılır. Ancak bu bedel hiçbir şekilde "Talimathane"de belirlenen azami bedelden daha yüksek olamaz.

Taşınmazın brüt metrekaresi; net metrekaresine balkonlar ve bina içinde bulunan ortak alanların sigortalının payına düşen kısmı ilave edilerek bulunur. Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümler, ayrılan ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalar da ortak alanlar içerisinde değerlendirilir.
Sigorta Priminin Hesabı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun internet sitesinden www.dask.gov.tr “Poliçe Primi ve Bedeli Hesaplama” bölümünden yapılabilmektedir.
 
Merak Ettikleriniz
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunan binalar hangileridir?
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
- Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar hangileridir?
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
- Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
- İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
- Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde şirketimizden ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır. Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için şirketimizden ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gereken bilgi ve belgeler nelerdir?
- Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu
- Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası
- Sigortalanacak yerin açık adresi
- Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
- Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası)
- Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer)
- Binanın toplam kat sayısı
- Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
- Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
- Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer) Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esas alınarak düzenlenmektedir. Yanlış beyandan doğabilecek tüm sorumluluk sigorta ettirene aittir

Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamı nedir?Ne kadar olmalı?
Zorunlu Deprem Sigortası ile;
- Depremin
- Deprem sonucu yangının
- Deprem sonucu infilakın
- Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortası en fazla hangi sigorta bedeline kadar teminat vermektedir?
Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01.01.2009 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 140 Bin TL olarak belirlenmiştir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için şirketimizden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası primi hangi kriterlere göre belirlenmektedir?
Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:
- Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
- Binanın yapı tarzı,
- Meskenin brüt yüzölçümü. Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.
Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır.

Yapı Tarzına Göre Bölge Bazında Fiyatlar (‰)

I.
Bölge

II.
Bölge

III. Bölge

IV. Bölge

V. Bölge

A-Çelik, betonarme, karkas yapılar

2.20

1.55

0.83

0.55

0.44

B-Yığma Kagir Yapılar

3.85

2.75

1.43

0.60

0.50

C-Diğer Yapılar

5.50

3.53

1.76

0.78

0.58


Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınmaktadır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:
A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır.
Yenileme poliçe olması durumunda ise 30 gün içerisinde yenilenmesi durumunda %20 oranında yenileme indirimi uygulanır.

Zorunlu Deprem Sigortası prim hesabı nasıl yapılmaktadır?
www.dask.gov.tr sitesinden örnek prim hesabı yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarı nasıl yapılmaktadır?

Hasar İhbarının Yapılabileceği Yerler:
Evleri depremden hasar gören ve Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan sigortalılar, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için aşağıda belirtilen yerlerden birine başvurmaları gerekmektedir:

- DASK Çağrı Merkezi
Adres: Doğal Afet Sigortaları Kurumu Rumeli Caddesi No:48/6 34365 Şişli /İST.
Telefon: 90 (212) 368 08 00
Faks: 90 (212) 219 71 88
e-posta: webadmin@dask.gov.tr
- DASK'ın İnternet sitesi: www.dask.gov.tr
- Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini DASK adına düzenleyen şirketimiz ve/veya acentelerimiz: www.gunerdensigorta.com

GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş.
Adres:Yıldız Posta Cad. Emekli Subay Evleri 41. Blok D.7 80280 Esentepe / İstanbul
Telefon: (0212) 211 27 47 - 266 05 90
Faks:(0212) 274 61 05
e-posta:gunerden@gunerdensigorta.com