r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
...

-----------------------------------------------
Yeni Web Sitemiz Açılmıştır.
İlginize Teşekkür Ederiz. GÜNERDEN SİGORTA İŞLERİ ARACILIĞI A.Ş. ...

-----------------------------------------------
Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası
   
Untitled Document
Ürün Özeti
GÜNERDEN SİGORTA Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile çalışmalarınız sırasında karılaşabileceğiniz çeşitli mesleki risklerin hukuki sonuçlarına karşı sizi teminat altına alıyoruz.

Mesleki sorumluluk sigortası, meslek sahibi kişilerin, mesleki faaliyetleri sırasında, hatalı ve/veya yetersiz işlemleri sonucunda üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı güvence sağlayan bir sigortadır. Toplumda tüketici bilincinin gelişmesi, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artması, devletin kamu yararı ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteği mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etken olmaktadır.
 
Teminatlar
Teminat Kapsamı
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının vermekte olduğu dizayn, kontrollük veya proje yönetimi işleri dahilinde taleplerini (proje teminatı veya yıllık teminat olarak) sigortalı namına hareket eden kişi/kişiler ile sigortalının emrinde çalışan elemanların veya yöneticilerinin mesleki faaliyetleri ile ilgili hata, ihmal ve atlamaları sonucu oluşabilecek direkt hasarlar nedeniyle müşterilerinin poliçe süresince kendilerine yöneltecekleri tazminat taleplerini “Munich Re Mimar ve Mühendisler için Mesleki Sorumluluk Teminat Şartları (Professional Indemnity Policy Wording in respect of Architecture and Engineers)” ve “Mesleki Mali Mesuliyet Genel Şartları” uygulanabilir hükümleri çerçevesinde teminat altına alır.
 
Merak Ettikleriniz
Merak EttiklerinizMimar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortasının kapsamı nedir?
Sigortalının mesleki faaliyetleri esnasında vereceği dizayn, kontrollük ve proje yönetimi hizmetleri dahilinde sigortalı namına hareket eden kişi/kişiler, ile sigortalının emrinde çalısan elemanların veya yöneticilerinin mesleki faaliyetleri ile ilgili hata, ihmal ve atlamaları sonucu olusabilecek direkt hasarlar nedeniyle müsterilerinin poliçe süresince kendilerine yöneltecekleri tazminat taleplerini Mesleki Mali Mesuliyet Genel Sartları çerçevesinde teminat altına alır.

Mimar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortasında teminata girmeyen riskler nelerdir?
- Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri teminat haricidir.
- Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim teminat haricidir.
- Manevi tazminat talepleri teminat haricidir.
- İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai sartlar teminat haricidir.
- Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar teminat haricidir.